loading...

сряда, 16 август 2017 г.

Заявление за достъп до обществена информация

Сайтът на "Дружба" 2 ще публикува образци на документи, които могат да Ви бъдат ог голяма полза.


ДО
КМЕТА НА РАЙОН „ИСКЪР“ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


Oт …………………………………………………………………………………………………………..
(трите имена или наименованието и седалището на заявителя)
Aдрес ……………………………………………………………………………………………….
телефон за връзка:. …………………….. е-mail …………………………….


Г-Н / Г-ЖО,
На основание Закона за достъп до обществена информация, желая да ми бъде предоставена информация относно:

………………………………………………………………………………………………………
(описание на исканата информация)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Желая да получа исканата информация в следната форма: (моля, подчертайте предпочитаната от Вас форма)
о Преглед на информацията - оригинал или копие;
о Устна справка;
о Копия на хартиен носител (разпечатване, ксерокопие)
о Копия на технически носител (дискета, СО, видеокасета, аудиокасета, факс, електронна поща)
Дата:                 Подпис: